KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

(2017.g. 28.decembra redakcijas)

SIA “SMS ONLINE” (PVN reģ. Nr. LV 40103291601) (turpmāk – “KOMPĀNIJA”) lielu vērību velta informācijas konfidencialitātes saglabāšanai, kuru KOMPĀNIJAI sniedz Interneta resursa https://client.messaggio.com (turpmāk – “Interneta resurss”) Lietotāji (turpmāk – “LIETOTĀJI”) iespējamās mijiedarbības nolūkā.

KOMPĀNIJA pieliek maksimālas pūles LIETOTĀJU sniegtās informācijas aizsardzībā, drošā glabāšanā un konfidenciālas informācijas neizpaušanā.

Šī Konfidencialitātes politika (turpmāk – “KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA”) attiecas uz visu informāciju, kuru KOMPĀNIJA var saņemt par LIETOTĀJU laikā, kad tas izmanto jebkuru no KOMPĀNIJAS resursiem, tostarp informāciju, kuru LIETOTĀJS sniedz patstāvīgi, reģistrējoties (izveidojot Kontu) vai Interneta resursa lietošanas procesā (turpmāk – “INFORMĀCIJA”).

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA ir oficiāls KOMPĀNIJAS dokuments.

KOMPĀNIJA ievēro konfidencialitātes nodrošināšanas principus saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas prasībām, kā arī saskaņā ar vispārējām ētikas normām un noteikumiem.

Interneta resursa izmantošana nozīmē LIETOTĀJA beznosacījumu piekrišanu KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAI un tajā minētajiem INFORMĀCIJAS apstrādes nosacījumiem, nepiekrišanas šiem nosacījumiem gadījumā LIETOTĀJAM ir jāatturas no Interneta resursa lietošanas vai jāpārtrauc Interneta resursa lietošana.

1.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA nosaka INFORMĀCIJAS sarakstu, kādu KOMPĀNIJA var saņemt par LIETOTĀJU, kā arī apstiprina INFORMĀCIJAS apstrādes kārtību.

1.2. KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS mērķis ir INFORMĀCIJAS atbilstošas aizsardzības nodrošināšana pret nesankcionētu piekļuvi šai INFORMĀCIJAI no trešo personu puses un pret nepieļaujamu izpaušanu.

1.3. KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA ir publisks dokuments, kas izvietots Interneta resursā.

1.4. KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA tiek piemērota attiecībām, kādas rodas starp LIETOTĀJU un KOMPĀNIJU. KOMPĀNIJA neatbild par trešo personu darbībām.

1.5. KOMPĀNIJA parasti nepārbauda LIETOTĀJU sniegtās INFORMĀCIJAS ticamību un nekontrolē to rīcībspēju. Tomēr KOMPĀNIJA pamatojas uz to, ka LIETOTĀJS sniedz ticamu un pietiekamu INFORMĀCIJU un uztur šo INFORMĀCIJU aktuālā stāvoklī.

2.INFORMĀCIJAS APSTRĀDES NOSACĪJUMI UN TĀS NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

2.1. INFORMĀCIJAS apstrādē KOMPĀNIJA ievēro šādus principus:

2.1.1. INFORMĀCIJAS apstrāde jāveic likumīgi un taisnīgi.

2.1.2. INFORMĀCIJAS apstrāde jāierobežo līdz konkrētu, iepriekš noteiktu un likumīgu mērķu sasniegšanai. Nav atļauta ar INFORMĀCIJAS vākšanas mērķiem nesavietojama INFORMĀCIJAS apstrāde.

2.1.3. Nav atļauta INFORMĀCIJU ietverošu datu bāzu apvienošana, kuru apstrāde tiek īstenota savstarpēji nesaderīgos nolūkos.

2.1.4. Apstrādājama ir tikai INFORMĀCIJA, kas atbilst tās apstrādes mērķiem.

2.1.5. Apstrādājamās INFORMĀCIJAS saturam un apjomam jāatbilst pieteiktajiem apstrādes mērķiem. Apstrādājamā informācija nedrīkst būt pārmērīga attiecībā pret pieteiktajiem tās apstrādes mērķiem.

2.1.6. Apstrādājot INFORMĀCIJU, jābūt nodrošinātai INFORMĀCIJAS precizitātei, tās pietiekamībai, bet vajadzības gadījumos arī aktualitātei attiecībā pret INFORMĀCIJAS apstrādes mērķiem.

2.1.7. INFORMĀCIJAS uzglabāšana jāīsteno veidā, kas ļauj noteikt LIETOTĀJU, ne ilgāk, kā tas nepieciešams saistībā ar INFORMĀCIJAS apstrādes mērķiem.

2.1.8. Ja INFORMĀCIJAS uzglabāšanas termiņš nav noteikts līgumā, kura puse, labuma guvējs vai kurā galvotājs ir LIETOTĀJS, apstrādājamā INFORMĀCIJA ir iznīcināma vai depersonalizējama, sasniedzot apstrādes mērķus, vai šo mērķu sasniegšanas nepieciešamības zaudēšanas gadījumā.

2.2. KOMPĀNIJA glabā INFORMĀCIJU par LIETOTĀJU saskaņā ar attiecīgās informācijas sistēmas iekšējiem noteikumiem.

2.3. Saistībā ar LIETOTĀJA INFORMĀCIJU tiek saglabāta tās konfidencialitāte, izņemot LIETOTĀJA brīvprātīgas INFORMĀCIJAS par sevi sniegšanas vispārējai piekļuvei neierobežotam personu skaitam gadījumus.

2.4. KOMPĀNIJAI ir tiesības nodot INFORMĀCIJU par LIETOTĀJU trešajām personām šādos gadījumos:

2.4.1. LIETOTĀJS ir izteicis piekrišanu šādām darbībām.

2.4.2. Nodošana nepieciešama pakalpojumu sniegšanai LIETOTĀJAM.

2.4.3. INFORMĀCIJAS nodošanu paredz KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA.

2.4.4. Nodošana paredzēta Latvijas Republikas likumdošanā procedūras ietvaros, kāda noteikta likumdošanā.

2.5. Pieņemot KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS nosacījumus, LIETOTĀJS piekrīt INFORMĀCIJAS saņemšanai, uzglabāšanai un apstrādei, kas nepieciešama pieejas Interneta resursam nodrošināšanai, pakalpojumu sniegšanai, izpildei, līgumu un vienošanos ar LIETOTĀJU izbeigšanai.

3.INFORMĀCIJAS APSTRĀDE

3.1. Ar INFORMĀCIJAS apstrādi šīs KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS ietvaros jāsaprot KOMPĀNIJAS darbību kopums, tostarp INFORMĀCIJAS vākšana, ierakstīšana, sistematizācija, uzkrāšana, uzglabāšana, precizēšana, ieguve, izmantošana, nodošana, iznīcināšana.

3.2. KOMPĀNIJA veic LIETOTĀJU sniegtās INFORMĀCIJAS apstrādi saskaņā ar LIETOTĀJA piekrišanu tās apstrādei.

3.3. INFORMĀCIJAS par LIETOTĀJU vākšana tiek īstenota

- izmantojot Interneta resursus;

- noslēdzot, mainot, izbeidzot līgumus/vienošanās ar LIETOTĀJIEM;

- citos gadījumos.

3.4. INFORMĀCIJU par LIETOTĀJIEM KOMPĀNIJA var uzglabāt elektroniskos vai papīra nesējos.

3.5. Ar šo LIETOTĀJS piekrīt, ka KOMPĀNIJA nodod INFORMĀCIJU, ar kuru sarakstu var iepazīties Interneta resursā ar nosacījumu, ka tādas personas pieņem saņemtās INFORMĀCIJAS konfidencialitātes nodrošināšanas saistības.

3.6. KOMPĀNIJAI ir tiesības iznīcināt INFORMĀCIJU par LIETOTĀJU, proti, veikt darbības, kuru rezultātā kļūst neiespējami atjaunot INFORMĀCIJAS saturu.

4.INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA

4.1. KOMPĀNIJAI veic nepieciešamus un pietiekamus organizatoriskus un tehniskus pasākumus INFORMĀCIJAS par LIETOTĀJIEM aizsardzībai pret nelikumīgu vai nejaušu piekļuvi, iznīcināšanu, mainīšanu, kopēšanu, izplatīšanu, kā arī pret citām nelikumīgām darbībām ar to no trešo personu puses.

5.KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS MAINĪŠANA. PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA

5.1. KOMPĀNIJAI ir tiesības ieviest izmaiņas šajā KONFIDENCIALITĀTES POLITIKĀ. Ieviešot izmaiņas, aktuālajā redakcijā tiek norādīts pēdējās atjaunošanas datums. KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS jaunā redakcija stājas spēkā ar tās izvietošanas brīdi Interneta resursā, ja citādi nav paredzēts KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS jaunajā redakcijā.

5.2. KOMPĀNIJAI ir tiesības ieviest izmaiņas KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS nosacījumos jebkurā laikā, iepriekš nepaziņojot.

5.3. Šai KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAI un attiecībām starp LIETOTĀJIEM UN KOMPĀNIJU, kas rodas saistībā ar KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS piemērošanu, ir piemērojamas Latvijas Republikas tiesības.

6.ATGRIEZENISKĀ SAITE. JAUTĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI

Visi priekšlikumi vai jautājumi saistībā ar šo KONFIDENCIALITĀTES POLITIKU jānosūta KOMPĀNIJAI uz šādām adresēm:

Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 80, dz.154A, Rīga, LV-1039, Latvija

Tālr.: +371 67625422

E-pasts: all.lv@sms-online.com

CONFIDENTIALITY POLICY

(as amended on December 28, 2017)

SIA "SMS ONLINE"” (VAT Number LV 40103291601) (the COMPANY hereinafter) pays considerable attention to keeping confidential any information shared with the COMPANY by Users (the USERS hereinafter) of the Internet-resource https://client.messaggio.com (the Internet-resource hereinafter) for the purposes of possible cooperation.

The COMPANY makes every effort for protection, safe storage and nondisclosure of the confidential information shared by the USERS.

This Confidentiality policy (the CONFIDENTIALITY POLICY hereinafter) shall apply to any information which the COMPANY may receive about the USER in the course of his/her using any of the COMPANY’s resources, including information provided by the USER independently upon registration (creation of an Account) or in the course of using the Internet-resource (the INFORMATION hereinafter).

The CONFIDENTIALITY POLICY constitutes an official document of the COMPANY.

The COMPANY shall keep to principles ensuring confidentiality according to requirements set forth by the applicable laws and regulations of the Republic of Latvia, and according to general ethical standards and rules.

Using the Internet-resource shall mean unconditional consent of a User to the CONFIDENTIALITY POLICY and the terms and conditions of processing the INFORMATION contained therein, and if a USER disagrees to these terms and conditions a USER shall restrain from using the Internet-resource or shall cease using the same.

1.GENERAL PROVISIONS

1.1. The CONFIDENTIALITY POLICY shall set a list of the INFORMATION, which the COMPANY may receive about a USER, and shall further set forth a procedure for processing the INFORMATION.

1.2. The purpose of this CONFIDENTIALITY POLICY is to ensure due INFORMATION protection from unauthorized access by third parties and from unlawful disclosure.

1.3. This CONFIDENTIALITY POLICY constitutes a public document placed in the Internet-resource.

1.4. This CONFIDENTIALITY POLICY shall apply to any relations between USERS and the COMPANY. The COMPANY shall bear no liability for any third party actions.

1.5. The COMPANY shall not generally verify the INFORMATION provided by USERS, and shall not control their capacity. However, the COMPANY shall assume that a USER shares true and sufficient INFORMATION and keeps the INFORMATION updated.

2.THE PROCEDURE FOR THE INFORMATION PROCESSING AND DISCLOSURE TO THIRD PARTIES

2.1. In the course of the INFORMATION processing the COMPANY shall follow the following principles:

2.1.1. The INFORMATION must be processed on legal and fair basis.

2.1.2. The INFORMATION processing must be limited to achieving specific, pre-determined and legitimate objectives. No processing inconsistent with the purposes for the INFORMATION collection shall be allowed.

2.1.3. No integration of databases containing the INFORMATION, which processing is implemented for any inconsistent purposes, shall be allowed.

2.1.4. Only INFORMATION meeting processing requirements shall be processed.

2.1.5. Contents and scope of processed INFORMATION must meet stated processing objectives. No processed INFORMATION shall be excessive with regard to stated processing objectives.

2.1.6. Accuracy and sufficiency must be ensured in the course of the INFORMATION processing, and relevance with regard to the INFORMATION processing objectives, in case of necessity.

2.1.7. The INFORMATION shall be kept in a form allowing USER identification, and only as long as is needed for the INFORMATION processing objectives.

2.1.8. If no storage term is set forth for the INFORMATION by a contract, whereto the USER constitutes a party, a beneficiary or a sponsor, any processed INFORMATION shall be subject to destruction or depersonalization upon achievement processing objectives or in case of no further need to achieve the same.

2.2. The COMPANY shall store the INFORMATION about a USER according to internal rules of a respective information system.

2.3. In regard to USER INFORMATION it shall be kept confidential, except when a USER willfully shares INFORMATION about himself/herself for general public access.

2.4. The COMPANY shall be entitled to disclose the INFORMATION about a USER to third parties in the following situations:

2.4.1. A USER expressed his/her consent to such actions.

2.4.2. The disclosure is required for rendering services to a USER.

2.4.3. The INFORMATION disclosure is set forth by the CONFIDENTIALITY POLICY.

2.4.4. The disclosure is set forth by the laws and regulations of the Republic of Latvia as part of a legally established procedure.

2.5. By accepting the terms and conditions of the CONFIDENTIALITY POLICY a USER shall give his/her consent for receipt, storage and processing of the INFORMATION required for giving access to the Internet-resource, rendering services, execution, performance and termination of contracts and agreements with a USER.

3.INFORMATIONPROCESSING

3.1. INFORMATION processing for the purposes of this CONFIDENTIALITY POLICY shall mean a complex of the COMPANY’s actions, including acquisition, recording, systematization, accumulation, storage, refinement, retri, usage, disclosure, destruction of the INFORMATION.

3.2. The COMPANY shall process INFORMATION shared by USERS according to a USER’s consent to process the same.

3.3. The INFORMATION about a USER shall be collected:

- in the course of using the Internet-resource;

- upon execution, amendment, termination of contracts/agreements with USERS;

- in other cases.

3.4. The COMPANY may store the INFORMATION about USERS in soft or in hard copies.

3.5. A USER shall herewith give his/her consent for the INFORMATION disclosure by the COMPANY, which INFORMATION is listed in the Internet-resource provided that such persons shall accept obligations in ensuring confidentiality of any disclosed INFORMATION.

3.6. The COMPANY shall be entitled to destroy the INFORMATION about a USER, i.e. perform actions resulting in impossibility to restore the INFORMATION contents.

4.INFORMATIONPROTECTION

4.1. The COMPANY shall take necessary and sufficient organizational and technical measures for protecting INFORMATION about USERS from illegal or accidental access, destruction, modification, blocking, copying, distribution as well as from other illegal actions in its regard by any third parties

5.AMENDMENTS IN THE CONFIDENTIALITY POLICY. GOVERNING LAW

5.1. The COMPANY shall be entitled to amend this CONFIDENTIALITY POLICY, in which case a date of the most recent amendment shall be stated in a renect version. A new version of the CONFIDENTIALITY POLICY shall become effective upon its placement in the Internet-resource, unless otherwise set forth in a most recent version of the CONFIDENTIALITY POLICY.

5.2. The COMPANY shall be entitled to amend the terms and conditions of the CONFIDENTIALITY POLICY any time without prior announcement.

5.3. This CONFIDENTIALITY POLICY and relations between USERS and the COMPANY resulting from application of this CONFIDENTIALITY POLICY shall be governed by the laws and regulations of the Republic of Latvia.

6.CONTACTS.QUESTIONS AND SUGGESTIONS

Please, forward any questions and suggestions related to this CONFIDENTIALITY POLICY to the following COMPANY’s addresses:

Registered address: Gustava Zemgala gatve 80, dz.154A, Rīga, LV-1039 , Latvia

Contact phone: +371 67625422

E-mail: all.lv@sms-online.com