LIETOTĀJA VIENOŠANĀS

LIETOTĀJA VIENOŠANĀS

Šī Vienošanās nosaka vietnes https://client.messaggio.com materiālu un servisu izmantošanas nosacījumus Lietotājiem (turpmāk – “Vietne”).

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Vietnes materiālu un servisu lietošanu regulē spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas normas.

1.2. Šī Vienošanās ir publiska oferte. Saņemot pieeju Vietnes materiāliem, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir pievienojies pie šīs Vienošanās.

1.3. Vietnes administrācijai ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtā mainīt šīs vienošanās nosacījumus. Tādas izmaiņas stājas spēkā 3 (trīs) dienas pēc Vienošanās jaunās versijas izvietošanas vietnē brīža. Ja Lietotājs nepiekrīt ieviestajām izmaiņām, viņam ir jāatsakās no pieejas Vietnei, jāpārtrauc Vietnes materiālu un servisu lietošana.

1. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

1.1. Lietotājs piekrīt neveikt darbības, kas var tikt uzskatītas par Latvijas Republikas likumdošanu vai starptautisko tiesību normu pārkāpjošām, tostarp intelektuālā īpašuma, autortiesību un blakustiesību sfērā, kā arī jebkādas citas darbības, kas izraisa vai var izraisīt Vietnes normālas darbības un Vietnes servisu traucējumus.

1.2. Vietnes materiālu lietošana bez tiesību īpašnieku piekrišanas nav atļauta. Lai likumīgi lietotu Vietnes materiālus, ir jānoslēdz licences līgumi (jāsaņem licences) ar Tiesību īpašniekiem.

1.3. Citējot Vietnes materiālus, tostarp ar autortiesībām aizsargātus darbus, atsauce uz Vietni ir obligāta.

1.4. Komentāri un citi Lietotāja ieraksti Vietnē nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām un vispārpieņemtām morāles un tikumības normām.

1.5. Lietotājs ir brīdināts par to, ka Vietnes Administrācija neatbild par viņa ārējo resursu, uz kuriem saites var būt ietvertas vietnē, apmeklēšanu un lietošanu.

1.6. Lietotājs piekrīt, ka Vietnes Administrācijā neatbild un tai nav tiešu vai netiešu saistību ar Lietotāju par jebkādiem iespējamiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar jebkādu Vietnes saturu, autortiesību reģistrāciju un informāciju par tādu reģistrāciju, precēm vai pakalpojumiem, kas pieejami vai iegūti ārējās vietnēs, vai resursos vai citos Lietotāja kontaktos, kas notikuši, izmantojot Vietnē izvietoto informāciju vai norādes uz ārējiem resursiem.

1.7. Lietotājs pieņem noteikumu par to, ka visi Vietnes materiāli un servisi vai jebkura to daļa var būt papildināta ar reklāmu. Lietotājs piekrīt, ka Vietnes Administrācija nekādā veidā neatbild un tai nav nekādu saistību tādas reklāmas sakarā.

1.8. Lietotājs apņemas nepieļaut Vietnes izmantošanu vīrusu, ļaunprātīgu programmu, kā arī citu spiegprogrammatūru un citu datora kodu, failu vai programmu izvietošanai vai nodošanai, kas var nodarīt kaitējumu, ar piemītošu uzbrukuma būtību, vai izveidoti Vietnes bojāšanas vai pārņemšanas nolūkā.

1.9. Aizliegts ierobežot vai kavēt Vietnes lietošanu citām personām, traucēt Vietnes vai Vietnes darbību nodrošinošo serveru un tīklu darbību, kā arī pārkāpt šo tīklu prasības, procedūras un normas. Aizliegts mainīt, adaptēt, tulkot, dekompilēt, desamblēt un pārveidot jebkuru vietnes daļu.

1.10. Reģistrējoties Vietnes administrācija var atteikt Lietotājam izmantot lietotājvārdus (vai elektroniskā pasta adreses), kādus jau izvēlējusies cita persona. Tādu darbību Vietnes administrācija var uzskatīt par mēģinājumu uzdoties par citu personu vai tiesību uz intelektuālās darbības rezultātu vai citu personu tiesību pārkāpšanu. Lietotājs atbild par Vietnes piekļuves paroles saglabāšanu noslēpumā un apņemas nenodot paroli un lietotājvārdu (login) citām personām). Lietotājs pilnībā atbild par mijiedarbību ar Vietni ar savu paroli un lietotājvārdu. Lietotājs apņemas nekavējoties informēt Vietnes administrāciju konta vai lietotājvārda nesankcionētas izmantošanas gadījumā, kā arī par citiem drošības pārkāpumiem saistībā ar Lietotāja kontu vai Vietni. Vietnes administrācija neatbild par zaudējumiem, kas radušies, Lietotājam pārkāpjot kādu no iepriekš minētajām saistībām.

3. CITI NOSACĪJUMI

3.1. Visi iespējamie strīdi, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīti ar to, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu.

3.2. Nekas šajā Vienošanās nav jāsaprot kā Lietotāja un Vietnes Administrācijas aģentu attiecību, biedru attiecību, kopīgas darbības attiecību, personīgas nolīgšanas attiecību vai kādu citu attiecību nodibināšana to starpā, kas tieši nav paredzētas šajā Vienošanās.

3.3. Tiesas kāda no Līguma noteikumiem atzīšana par spēkā neesošu vai par tādu, ka nav pakļauts piespiedu izpildei, neizraisa citu Vienošanās noteikumu spēkā neesamību.

3.4. Vietnes Administrācijas bezdarbība gadījumā, ja kāds Lietotājs pārkāpj Vienošanās noteikumus, neliedz Vietnes Administrācijai tiesības vēlāk veikt atbilstošas darbības savu interešu un saskaņā ar likumu aizsargātu Vietnes materiālu autortiesību aizsardzībā.

Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar visiem šīs Vienošanās punktiem un noteikti tos pieņem.

USER AGREEMENT

1. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1.1. Usage of the materials and service of the Website shall be governed by the applicable laws and regulations of the Republic of Latvia.

1.2. This Agreement shall constitute a public offer. By obtaining an access to the Website materials a User shall be deemed to have joined hereto.

1.3. The Website administration shall be entitled to unilaterally amend the terms and conditions of this Agreement, which amendments shall become effective 3 (three) days after placing a new version of the Agreement on the Website. If a USER disagrees to such amendments he/she shall refuse any access to the Website, shall cease using the Website materials and services.

2. USER’S OBLIGATIONS

2.1. The User shall agree to keep from any actions which can be considered as violating the laws and regulations of the Republic of Latvia or standards of international law, including in regard to intellectual property, copyright and/or allied rights and any actions which shall or may result in failure in normal operation of the Website and the Website services.

2.2. No use of the Website materials without any consent from their owners shall be allowed. Lawful use of the Website materials shall require conclusion of license contracts (obtaining licenses) with their Owners.

2.3. When citing the Website materials, including any protected copyright, the Website reference shall be obligatory.

2.4. Comments and other notes made by a User on the Website shall not be in conflict with requirements of the laws and regulations of the Republic of Latvia and generally accepted ethical and moral standards.

2.5. A User is warned that the Website Administration shall bear no responsibility for his/her visits to and use of any external resources the website may link with.

2.6. A User has agreed that the Website Administration shall bear no responsibility and shall have neither direct nor indirect obligations to a User in connection with any threatened or existing losses or damages related to any site content, copyright registration and details of such registration, any goods or services available on or received through any external websites or resources or other contacts of a User which he/she made using the Website information or links to any external resources.

2.7. A User shall accept the provision that all materials and services of the Website or any part thereof may come with advertising. A User has agreed that the Website Administration shall bear no responsibility and no obligations in regards to such advertising.

2.8. A User shall undertake to keep from using the Website for placing and transferring viruses, malware, and other spyware and computer codes, files and software, which may be harmful, attacking or developed for the purpose of the Website damage or hijacking.

2.9. Any restrictions to or interference with the Website usage by other persons, any impair in operation of the Website or servers and networks providing the Website operation, as well as any violation of requirements, procedures, rules and regulations for the network operations shall be forbidden. Any modification, adaptation, translation, decompilation, disassembly and reverse engineering of any part of the Website shall be forbidden.

2.10. Upon registration the Website Administration may reject using a username (or an email address) by a User, if such username (or email address) are already used by another person. The Administration may treat such action as an attempt to pass as another person and violation of intellectual property rights or other rights of other persons. A User shall bear responsibility for keeping a password to the Website a secret and shall undertake to keep from sharing a password and a username (login) with other persons. A User shall bear complete liability for interacting with the Website under his/her password and username. A User shall undertake to give immediate notification to the Website Administration on any unauthorized use of an account or a username as well as on other safety violations regarding any account of a User or the Website. The Website Administration shall bear no liability for any damage and losses incurred as a result of a User failure to perform any of the above obligations.

3. MISCELLANEOUS

3.1. Any disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be settled according to the applicable laws and regulations of the Republic of Latvia.

3.2. Nothing in this Agreement can be construed as establishing agent, partnership, joint venture, employment or other type of relationship not expressly provided by this Agreement between a User and the Website Administration.

3.3. If any provision hereof shall be held invalid or unenforceable by a court, it shall not affect validity and enforceability of the remaining provisions hereof.

3.4. No omission of the Website Administration in the event of any violation of the provisions hereof by a User shall deprive the Website Administration of the right to act in defense of its interests and copyright in and for legally protected Website materials at any later time.

A User confirms to have read and have unconditionally accepted all the clauses of this Agreement.